Αστική Ευθύνη

Η Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης καλύπτει τον ασφαλισμένο είτε ως ιδιώτη είτε ως επαγγελματία για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες προς τρίτους, όπως ορίζει ο Αστικός Κώδικας στα σχετικά του άρθρα, για ποσά που θα υποχρεωθεί να καταβάλει προς αυτούς σε περίπτωση ζημιάς ή ατυχήματος. Η ασφάλιση αστικής ευθύνης απαλλάσσει τον ασφαλισμένο από το άγχος της «άτυχης» στιγμής. Θα μπορέσετε να είστε ήσυχοι ότι σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς σε κάποιον τρίτο, και με ταχύτατες διαδικασίες, ο παθών θα αποζημιωθεί πλήρως και μέχρι το ανώτατο όριο ασφάλισης.

Οι κυριότερες κατηγορίες ασφάλισης είναι:
- Αστική Ευθύνη Ιδιώτη/ Οικογενειάρχη
- Αστική Ευθύνη Καταστήματος
- Αστική Ευθύνη Εστιατορίου
- Αστική Ευθύνη Γραφείου
- Αστική Ευθύνη Εργολάβου για Ανέγερση Κτιρίων
- Αστική Ευθύνη Ιατρού
- Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιού